Alle resultaten

“In feite moet de maker de probleemeigenaar van het eindproduct worden …”

Welke ontwikkelingen zijn trending? Is er een nieuwe aflevering van Smartcafé beschikbaar? Wat gebeurt er in mijn regio op het gebied van innovatie? Lees hier het nieuws van RCT Gelderland!
Slim

“In feite moet de maker de probleemeigenaar van het eindproduct worden…”

Tekst Yolande Gastelaars | Bron: Monitor 2021 Magazine van Global Goals Europe

“SDG’s maken je bewust van waar je mee bezig bent”

Innovatiemakelaar Sina Salim

De Sustainable Development Goals (SDG’s) die in 2015 zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), zijn het mondiaal kompas tot 2030. Het zijn 17 doelen, opgesteld na inbreng van inwoners en organisaties wereldwijd. Ze hebben ook betrekking op alle landen van de wereld, vanuit het idee dat niemand mag achterblijven en dat iedereen in staat moet zijn te bouwen aan een betere toekomst. En minstens zo belangrijk: de SDG’s zijn niet vrijblijvend!

Met de 17 SDG’s zijn grote uitdagingen op de agenda geplaatst. Niet alleen internationaal, ook in Nederland moeten overheden, onderwijs én bedrijfsleven aan de bak om te werken aan zaken als vrede, veiligheid, economische ontwikkelingen, milieu, klimaat, gendergelijkheid, natuur, biodiversiteit, ketenverantwoordelijkheid en circulariteit. ‘Het mooie aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen is dat het één maatstaf is, die voor de hele wereld geldt. Overal hebben we het óver en werken we áán dezelfde 17 doelen, die ook nog eens heel direct met elkaar te maken hebben. Je kunt het een niet los zien van het ander, want een keuze hier kan direct van invloed zijn op iets heel anders daar. Denk bijvoorbeeld aan de textielindustrie. Daar kun je pas zeggen dat je product duurzaam is als je het hele proces van katoenpluk tot aan recycling goed geregeld hebt. In feite moet de maker de probleemeigenaar van het eindproduct worden en dat maakt dat de SDG’s ook direct bijdragen aan een grotere bewustwording’, aldus Sina Salim, een van de zes innovatiemakelaars bij het Regionaal Centrum voor Technologie (RCT) Gelderland. Dit centrum is in 2016 opgericht door de Gelderse ondernemers met steun van Provincie Gelderland met als doel de regionale economie te steunen en te stimuleren en innovatie bij het MKB te versnellen. Salim: ‘We helpen het MKB bij haar innovatievraag: wat willen ondernemers oplossen, hoe kunnen ze dat bereiken en welke middelen zijn daarvoor beschikbaar? Misschien zijn er subsidies voor of zijn er partners die met de ondernemer willen samenwerken aan een oplossing. Onze rol daarin is makelen en schakelen. We bezoeken jaarlijks tussen de 1.000 en 1.200 bedrijven en weten daardoor heel goed wat er in de markt leeft en speelt. Daarnaast organiseren we met zekere regelmaat kleinschalige bijeenkomsten voor ondernemers over actuele onderwerpen; dat noemen we bijvoorbeeld experttafels. RCT Gelderland is met deze aanpak uniek in ons land. Je zou elke provincie zo’n regionaal centrum gunnen!’

Verzameling keurmerken

Vanuit zijn grote ervaring met het MKB weet Salim dat de mondiale duurzame ontwikkelingsdoelen inmiddels wel redelijk bekend zijn bij de meeste ondernemers. Maar dat wil volgens hem nog niet zeggen dat iedereen er ook daadwerkelijk actief mee werkt. Daarvoor lijken de doelen soms nog een te ver van het bed show. Te ongrijpbaar, te lastig te duiden: ‘Maar in feite zijn de SDG’s een verzameling keurmerken, zoals we die allemaal kennen en waar heel veel ondernemers ook al mee werken. Al die keurmerken zijn met de SDG’s onder één noemer gebracht. Daardoor zijn ze niet alleen toepasbaar voor iedereen, ze zijn ook heel direct te monitoren. En waar je een keurmerk kunt zien als erkenning voor je bewustwording van je omgeving (mens, milieu, duurzaamheid, maatschappij, arbeidsparticipatie, voedsel, etc.), zo kun je ook naar de SDG’s kijken. Ze maken je bewust van waar je mee bezig bent en waar je nog stappen kunt maken. Daarbij laten de SDG’s ook de samenhang zien tussen allerlei doelen, waardoor je gedwongen wordt nog bewuster te kiezen. Een mooi voorbeeld in dit kader is biomassa. We willen af van fossiele brandstoffen en hout leek lange tijd dé groene energieoplossing. Totdat onderzoek aantoonde dat er beter naar biomassacentrales gekeken moest worden i.v.m. met uitstoot van stikstof en fijnstof. Hierin is bijvoorbeeld een aardgasgestookte centrale relatief schoner. Dus waar je aan de ene kant denkt goed te doen, blijkt de uitkomst soms negatiever te zijn, waardoor je wellicht zelfs een geheel andere keuze moet maken. Dát vind ik de grote winst van de SDG’s.’

SDG Monitor

Een mooi hulpmiddel in het kader van die door de SDG’s ‘gedwongen bewustwording’ is de Monitor, zoals die in opdracht van KSO Nederland ontwikkeld is. Hiermee wordt in kaart gebracht wat een bedrijf al doet op het gebied van duurzaam ondernemen en welke stappen er (óók binnen de keten) nog gezet moeten worden. Salim: ‘Ik ben vooral enthousiast over deze monitor omdat het voor elke maatstaf belangrijk is om te weten waar je staat, wat je beginpunt is. Het wetenschappelijk kader dat is opgesteld, geeft niet alleen een nulmeting, maar ook direct concrete aanbevelingen om tot actie te komen. En omdat deze monitor een periode van 3 jaar beslaat, zie je ook wat je inzet heeft opgeleverd. Het is vergelijkbaar met een energielabel: je kunt als huiseigenaar laten uitzoeken wat je moet doen om van label C naar A te gaan, wat dat kost en welke winst die investering oplevert. De Global Goals Monitor doet hetzelfde, met dien verstande dat je als ondernemer niet alléén aan de slag gaat, maar samen met bedrijven uit jouw keten. En daar zit de grote winst, want je kunt effecten pas meten als je naar de hele keten kijkt.’

Sina Salim, innovatiemakelaar RCT Gelderland, regio Vallei

“De SDG’s laten de samenhang zien tussen allerlei doelen, waardoor je gedwongen wordt nog bewuster te kiezen”

Regio Foodvalley

Binnen het werkgebied van innovatiemakelaar Sina Salim valt Regio Foodvalley, dé topregio op het gebied van agrifood. Met name voor de bedrijven uit deze regio organiseert RCT Gelderland in het eerste kwartaal van 2021 een experttafel over de Sustainable Development Goals. Salim: ‘De Regio Foodvally is een regio die gezond voedsel mondiaal mogelijk wil maken. Kennis, innovatie, samenwerking én actie komen hier samen in de gezamenlijke ambitie van gezonde en duurzame voeding voor iedereen en dat streven is natuurlijk bij uitstek geschikt zijn om langs de SDG-maatstaf te leggen.’

Bekijk alle resultaten